Recombinant human plasma Apolipoprotein E

Human Apolipoproteins expressed in E.coli are available.

Product

Catalog #

Size

Apolipoprotein E, Human Plasma, VLDL

A-2001-1

50 µg